SAUCE & TSUYU
SOY SAUCE

TAMARI SHOYU ICHIBIKI 60OZ

#06084 6/60oz