SAUCE & TSUYU
SOY SAUCE

TAMARI SHOYU ICHIBIKI 60OZ #06084

#06084 6/60oz