SAUCE & TSUYU
TSUYU

TOKUSEN RYOTEI SHIRO DASHI TSUYU 1.8L #06090

#06090
6/1.8L

HICHIFUKU JOZOU CORPORATION