SAUCE & TSUYU
TSUYU

TOKUSEN RYOTEI SHIRO DASHI TSUYU

#06090
6/1.8L

HICHIFUKU JOZOU CORPORATION