DASHI
DASHINOMOTO

YAMAKI KARYU DASHI

#07020N
10/2.2 LB