SAUCE & TSUYU
TSUYU

YAMAKI SHIRO DASHI

#06091
6/1.8 L