SAUCE & TSUYU
TSUYU

YAMASA KONBU TSUYU

#06100
6/1.8L