SAUCE & TSUYU
TSUYUSOY SAUCE

YAMASA SHIRO DASHI TSUYU 1.8L #06098

#06098
6/1.8L