KNIVES
HOKIYAMA

HOKIYAMA DEBA HOCHO 5.5-SUN

#K1138
6.5 inch