KNIVES
HOKIYAMA

HOKIYAMA DEBA HOCHO 6-SUN

#K1137
7.08 inch