KNIVES
HOKIYAMA

HOKIYAMA YANAGIHA LEFT 8-SUN*

#K1141L
9.44 inch