KNIVES
OTHER BRANDS

KIKU-ICHI HONYAKI 1.1-SHAKU

#K1210
13 inch