KNIVES
OTHER BRANDS

KIKU-ICHI HONYAKI 1-SHAKU

#K1208
11.9 inch