KNIVES
OTHER BRANDS

KIKU-ICHI YAKUYOKE HOCHO*

# K1216
7.28 inch