KNIVES
MAC

MAC KNIFE HONE SUKI BON-60

#K1315
6.1 inch