KNIVES
TOISHI

MASAMOTO AKA (NAKA) TOISHI

#K9020
8.85″ L × 3.5″ W × 2.4″ H