KNIVES
TOISHI

TOISHI NAKATO FOR STLS HOCHO

# K9003
6.88L x 2.17W x 0.63H inch