KNIVES
OTHER BRANDS

SEKI KANE TSUGU SASHIMI 270MM

#K1251
10.6 inch